Regulaminy i procedury w SP7


Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 


Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)
Aneks – kształcenie na odległość

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
Regulamin funkcjonowania Mediatora szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

Regulamin korzystania z wyżywienia

Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej

Regulamin Świetlicy szkolnej
Aneks do Regulaminu Świetlicy

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w SP7

Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Poznaniu

Regulamin wycieczek

Zasady naboru uczniów do klasy sportowych oraz regulamin funkcjonowania klas sportowych
w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

Regulamin korzystania z boisk i placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii sars-cov-2 w Polsce od dnia 16.06.2020 do odwołania

Procedury postępowania w sytuacji umożliwienia realizacji celów i zadań na terenie szkoły podmiotowi zewnętrznemu.

Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach Zagrożenia Bezpieczeństwa

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

Regulamin Dyskotek Szkolnych w SP7


Procedura zastosowania
środków oddziaływania wychowawczego


 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu