Mądra szkoła

Wartości Mądrej Szkoły

Wartość ucznia
Wartość uczenia się
Wartość otoczenia

Plac zabaw przy SP7

1. Szacunek

• Siódemka tworzy środowisko, w którym wzajemny szacunek jest wartością nadrzędną.
• Siódemka szanuje indywidualne doświadczenia, buduje zasady w oparciu o zaufanie, a uczniowie ponoszą odpowiedzialność za swój udział w planowaniu i realizowaniu procesu uczenia się.
• Szacunek jest widoczny lub konsekwentnie budowany i egzekwowany.

2.Współpraca

• Proces uczenia się jest planowany i modelowany we współpracy wszystkich uczestników.
• Uczniowie zdobywają i stosują umiejętność pracy zespołowej oraz dostrzegają zalety takiej współpracy.

3. Sukces

• Siódemka „odkodowuje” sukces.
• Osiągnięcia uczniów są znane i celebrowane.
• Sukces nie jest celem ale etapem w procesie uczenia się.
• Szkoła daje możliwość odniesienia sukcesu każdemu uczniowi.
• Sukces jest niezbędnym elementem w procesie budowania tożsamości, samorealizacji i autoprezentacji uczniów.

4. Wytrwałość

• Siódemka rozwija wytrwałość przez planowanie, modelowanie i konsekwentne realizowanie procesu uczenia się oraz stawianie wysokich wymagań uczniom.
• Wytrwałość jest widoczna w procesie uczenia się, w sposobie oceniania i respektowania uczestników procesu.

5. Motywacja

• Proces uczenia się jest konstruowany w taki sposób, aby stale wzmacniana była motywacja uczących się.
• Entuzjazm i optymizm są ważnymi czynnikami procesu uczenia się.
• Zachęcanie do rozwoju, konsekwencja w stawianiu wysokich wymagań oraz uczciwa ocena osiągnięć są podstawowymi elementami motywującymi uczniów.
• Siódemka wyposaża uczniów w systematyczną informację zwrotną.
• Siódemka uczy się od lepszych. W Siódemce uczniowie i nauczyciele uczą się od siebie wzajemnie (lekcje koleżeńskie, samopomoc uczniowska, system daltoński)

6. Uczenie się jest celowe i osadzone w zaplanowanych ze względu na znaczenie oraz konkretną umiejętność etapach

• Siódemka zachęca do otwartego i mądrego dialogu z uczniami w celu ustalenia konkretnych kierunków i wyznaczonych celów, do których dążymy w procesie uczenia się.
• Cele – zarówno uczniowskie jak i nauczycielskie, są jasno określone, udokumentowane i dostosowane do realizowanych programów nauczania oraz możliwości uczniów.
• Treści przekazywane w procesie uczenia się są bogate, realne i stawiają uczniom wysokie wymagania.

7. Uczenie się jest procesem odbywającym się w sposób wieloraki; proces ten jest widoczny oraz demonstrowany na wiele sposobów

• Siódemka zapewnia zdobywanie informacji oraz umiejętności w różnorodny sposób z wykorzystaniem koncepcji inteligencji wielorakich.
• Siódemka stosuje różnorodne metody, techniki oraz wyposaża uczniów w materiały dostosowane do promowania i wykorzystywania indywidualnych uzdolnień i upodobań uczniów.
• Siódemka planuje każdy krok dydaktyczny na podstawie programowej w ściśle określonych ramach edukacji formalnej. Szczególne uzdolnienia i upodobania uczniów Siódemka rozwija oraz ewentualne trudności niweluje w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
• Siódemka dostrzega przyszłość edukacji w sposobie łączenia wszystkich trzech obszarów edukacji: formalnej, nieformalnej
i pozaformalnej.
• Siódemka realizuje proces uczenia się w czterech etapach: od informacji do wiadomości, od wiadomości do mądrości – planując zarówno pracę perspektywicznie jak i każdą jednostkę lekcyjną.

8. Uczenie się trwa przez całe życie

• Siódemka wykorzystuje wzrost wiedzy i umiejętności uczniów do wzbogacenia doświadczeń uczniowskich.
• Uczymy się czytać, aby potem uczyć się czytając.
• Siódemka uczy dzieci nie tylko w poziomach ale i w zespołach odpowiednich do ich wiedzy, rozwoju i umiejętności.
• Siódemka wierzy, że aby osiągnąć sukces w życiu, doświadczenie uczestnictwa w procesie uczenia się musi stać się umiejętnością na całe życie.

9. Uczenie się jest wzmacniane przez pozytywne relacje

• Siódemka tworzy pozytywne środowisko, w którym każdy uczeń jest rozpoznawalny, a jego indywidualne zalety i preferowane sposoby uczenia się są promowane i wykorzystywane w planowaniu i trwającego procesu uczenia się.
• Szkoła zachęca do dialogu uczniów, nauczycieli oraz rodziców do włączenia się do działań w planowanie procesu uczenia się i jego realizację.
• Społeczność lokalna, władze samorządowe muszą mieć pewność, że zadań, jakie wypełnia Szkoła w danym miejscu, nie jest w stanie wypełnić żadna inna szkoła lub instytucja,

Mądra Szkoła jest zobowiązana do kreowania swojego absolwenta jako człowieka, który poprzez zadawanie pytań, znajomość strategii nauczania, umiejętność rozwiązywania problemów, dobre relacje z nauczycielami, wysoko stawianą poprzeczką, dostarczaną informację zwrotną – jest człowiekiem zmotywowanym, z wysoką samooceną, szanującym innych i siebie. Absolwent Siódemki wysoko mierzy, na wzór sportowca – widzi cel i dąży do niego niezrażony porażkami, z wielkim uporem powtarza sekwencje, aby przybliżyć się do upragnionego sukcesu.

Absolwent Siódemki wie, że wielki sukces poprzedza czas przygotowań i przejście kolejnych etapów zwieńczanych mniejszymi sukcesami.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu