Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej Siódemce zostanie utworzony oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich.

Jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą zapraszamy na stronę:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty
gdzie znajdują się wszelkie dokumenty dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły już od poniedziałku 10.04.2017 do piątku 21.04.2017 roku.

Prosimy o przyniesienie Aktu urodzenia do wglądu.

Terminarz:
11 maja 2017 r. o godz. 12:00 – zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych,
Od dnia 11 maja do 15 maja 2017 r. rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

KRYTERIA NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość). Uchwałą Nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu