Programy i projekty

Od wielu lat bierzemy udział w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych, m.in.:

 

 

Realizujemy wiele autorskich programów i projektów, m.in.:

 

 • Od ESPERANTO do języków obcychprogram pod patronatem Konsula Honorowego Peru – główny cel: wzrost zainteresowania dzieci nauką języków obcych i wzrost świadomości uczniów o potrzebie poznawania języków obcych;
 • Spotkanie z filmem – główny cel: rozwijanie potrzeb pogłębiania wiedzy o filmie oraz kształtowanie umiejętności interpretacji utworu filmowego, wydobywającej jego wartości poznawcze, wychowawcze, estetyczne i emocjonalne;
 • W świecie mediówgłówny cel: wykształcenie wśród uczniów określonych kompetencji pozwalających na świadome korzystanie z mediów, przygotowanie uczniów do umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu;
 • Na tropie złych nawyków główny cel: zwiększenie wśród uczniów świadomości spożywanej żywności oraz odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • Mów poprawnie! – główny cel: rozbudzenie wśród społeczności SP7 potrzeby komunikowania się poprawną polszczyzną oraz zainteresowanie uczniów zawiłościami polskiej mowy;
 • Zmysłami poznaję, mądrzejszy się staję – główny cel: zapewnienie wypoczynku zimowego uczniom SP 7 oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Tydzień poezji w SP7 główny cel: zachęcenie uczniów do poznawania poezji, dostrzegania wartości artystycznych w utworach literackich oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych czytelników;
 • Bezpieczny pieszy – oko cieszy główny cel: promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci klas 0- III;
 • Wolny czas, zdrowy dla nas – główny cel: popularyzacja zdrowego stylu życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych aktywne spędzanie dużych przerw;
 • Smaki warte Poznania – główny cel: promowanie kuchni regionalnej poprzez stworzenie przewodnika po wielkopolskich potrawach – zajęcia kulinarne oraz informatyczne;
 • Maszynowy zawrót głowy, rozwijamy swój aparat mowy – główny cel: rozwijanie u dzieci zdolności plastycznych oraz teatralnych poprzez stworzenie pracowni kostiumowej i aktorskiej, w której uczniowie będą tworzyć to, co jest niezbędne na scenie – rekwizyty oraz  stroje dla aktorów;
 • Piłka i pędzel nauczą nas więcej – główny cel: zapewnienie wypoczynku letniego uczniom klas 0 –III na terenie SP 7 i Miasta Poznania;
 • Zmysłami poznaję, mądrzejszy się staję – główny cel: zapewnienie wypoczynku zimowego uczniom SP7 oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Świetlicowe zwiedzanie, z historią spotkanie” – główny cel: rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez organizację spotkań muzealnych dla dzieci;
 • Klasowe zwiedzanie, z historią spotkanie – główny cel: upowszechnianie wiedzy historycznej poprzez spotkania muzealne dla klas I –III;
 • Zimowe feriowanie z kulturą spotkanie główny cel: zorganizowanie atrakcyjnego wypoczynku zimowego dla uczniów rodziców, będących w trudnej sytuacji finansowej;
 • Nauka ilustrowania poprzez ubieranie opowiadanie – główny cel: rozwijanie wrażliwości i umiejętności uczniów uzdolnionych plastycznie poprzez kontakt z literaturą i tworzenie sztuki.

bieżnia

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu