Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu im Erazma z Rotterdamu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły „Moja Siódemka”.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24.
Data ostatniego przeglądu: 2024-03-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa sp7poz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy publikowane na stronie przed 2023 rokiem nie posiadają napisów dla niesłyszących w związku z publikacją w zewnętrznych serwisach (głównie You Tube);
  • niektóre pliki PDF zawierające plakaty informacyjne (w tym grafiki) mogą nie być poprawnie interpretowane i odczytywane;
  • niektóre grafiki nie posiadają pełnego opisu alternatywnego – dotyczy głównie tych, umieszczonych w serwisie przed wejściem w życie ustawy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator stron szkoły:  Andrzej Gągało, adres poczty elektronicznej: www@mojasiodemka.pl lub sek@sp7poz.pl
Kontaktować się można także dzwoniąc do sekretariatu na numer telefonu szkoły +48618624931.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności i wniosek

PROCEDURA  *  WNIOSEK

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu od strony boiska głównego zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich i po przejściu przez punkt kontrolny (portiernia) swobodny  dostęp do:

 • części administracyjnej (sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, księgowość, kadry i kierownik administracyjny);
 • świetlicy szkolnej;
 • biblioteki szkolnej;
 • bloku sportowego i sal gimnastycznych

W budynku szkoły w części szkolnej nie ma wind ani pochylni dla wózków inwalidzkich.

Szkoła nie dysponuje parkingiem z wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych, nie posiada też tłumacza języka migowego ani oznaczeń w języku Braille’a.

Szkoła zapewnia dostęp z psem asystującym w przypadku gdy właściciel może okazać dokument potwierdzający status psa asystującego.

Informacje dodatkowe:

Strona jest zoptymalizowana dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych Google Chrome i Edge.
Na stronie internetowej szkoły jest możliwość skorzystania z udogodnień dla niedowidzących, w tym:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • włączenie sterowania klawiaturą,
 • pogrubienie czcionki,
 • zmianę koloru tła na jeden z 8 zdefiniowanych,
 • dodatkowe podświetlenie linków,
 • wyłączenie kolorów dla grafik na stronie,
 • inwersję kolorów (obraz negatywowy),

Odpowiednie menu wysunie się po kliknięciu  przycisk widoczny na każdej stronie w prawym górnym narożniku

Strona jest przystosowania do współpracy z zewnętrznymi czytnikami stron, np. bezpłatnym programem NVDA* – więcej na stronie projektu: www.nvda.pl


„Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące.
Czytnik ekranu NVDA dostępny jest za darmo na licencji GPL.*

* źródło: nvda.pl

 

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu