Regulamin Siódemki

Aneks do Regulaminu Szkoły – Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w trakcie epidemii COVID-19 – tekst ujednolicony obowiązujący od 18 stycznia 2021

ZOBACZ


Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7

(aktualny od 10.02.2020)

O poranku

Klasy I – III

 1. Uczniowie rozpoczynające zajęcia tzw. lekcją zerową (o godz. 7.05) wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela prowadzącego ww. zajęcia.
 2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 ustawiają się na małym boisku szkolnym (godz. 7.50) i wchodzą do Szkoły (szatni) na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku (od godz.7:40) lub wraz z wychowawcą/ nauczycielem prowadzącym zajęcia. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dyżurujący podejmuje decyzję o wcześniejszym wejściu uczniów do szatni.
 3. Uczniowie klas I, II, III, bez względu na godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, wchodzą do Szkoły i wychodzą wejściem od strony małego boiska pod opieką wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) uczniowie czekający na rozpoczęcie zajęć mogą przebywać na terenie Szkoły w „wiatrołapie” przy wejściu głównym do szkoły.
 5. W szatni uczniowie zostawiają porządek.
 6. Uczniowie przychodzący do świetlicy wchodzą do Szkoły wejściem głównym, pozostawiają swoją odzież wierzchnią w szatniach przynależnych do świetlicy szkolnej.
 7. Rodzice przyprowadzają dzieci na małe boisko szkolne.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby Rodzice nie przebywali na terenie Szkoły.

 1. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe), Rodzice mogą przebywać w „wiatrołapie” przy wejściu głównym do Szkoły lub na korytarzu od strony wejścia z małego boiska, pod warunkiem, że jest tam obecny nauczyciel dyżurujący (dotyczy godziny 7.40, 10.30 lub 13.25).
 2. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerem, hulajnogą lub innym środkiem transportu zobowiązani są pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze względu na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprzęt odpowiadają Rodzice.
 3. Korzystanie przez uczniów z szafek znajdujących się na korytarzach szkolnych odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Każde problemowe zdarzenie należy zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.

Klasy IV – VI

 1. Uczniowie rozpoczynające zajęcia tzw. lekcją zerową (o godz. 7.05) wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela prowadzącego ww. zajęcia.
 2. Uczniowie klas IV rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 ustawiają się na małym boisku o godzinie 7.50 w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły (szatni) na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dyżurujący podejmuje decyzję o wcześniejszym wejściu uczniów do szatni.
 3. Uczniowie klas V-VI rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 ustawiają się na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku szkolnym. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dyżurujący podejmuje decyzję o wcześniejszym wejściu uczniów do szatni.
 4. Uczniowie klas IV rozpoczynający zajęcia o godzinie 10.50, 13.45 ustawiają się na małym boisku po długiej przerwie w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły (szatni) na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe, gdy długa przerwa jest w budynku szkolnym) uczniowie wchodzą do szatni w czasie przerwy, tam pozostawiają odzież wierzchnią i udają się do sali, w której odbywają się lekcje. 5. Uczniowie rozpoczynający lekcje w innych godzinach, dotyczy także uczniów klas IV, wchodzą do szatni w czasie przerwy (wejściem głównym), tam pozostawiają odzież wierzchnią i udają się do sali, w której odbywają się lekcje.
 5. Uczniowie klas IV poruszają się tzw. „mała” klatką schodową.
 6. W szatni uczniowie pozostawiają porządek.
 7. O nieobecności ucznia, w danym dniu w szkole, rodzice powiadamiają wychowawcę wysyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny, przez SMS lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły.
 8. Uczniowie przychodzący do Szkoły przed rozpoczęciem zajęć przebywają na boisku szkolnym za zgodą rodziców (przyjmuje się, że jeżeli uczeń przed rozpoczęciem zajęć przebywa na jej terenie, rodzic wyraża na to zgodę i przejmuje odpowiedzialność za swoje dziecko w tym czasie).
 9. Rodzice przyprowadzają dzieci na boisko szkolne.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby Rodzice nie przebywali na terenie Szkoły.

 1. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe), Rodzice mogą przebywać w „wiatrołapie” przy wejściu głównym do Szkoły.
 2. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerem, hulajnogą lub innym środkiem transportu zobowiązani są pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze względu na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprzęt odpowiadają Rodzice.
 3. Korzystanie przez uczniów z szafek znajdujących się na korytarzach szkolnych odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Każde problemowe zdarzenie należy zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.

Klasy VII – VIII

 1. Uczniowie rozpoczynające zajęcia tzw. lekcją zerową (o godz. 7.05) wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela prowadzącego ww. zajęcia.
 2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 ustawiają się na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku szkolnym. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dyżurujący podejmuje decyzję o wcześniejszym wejściu uczniów do szatni.
 1. Uczniowie rozpoczynający lekcje w innych godzinach, wchodzą do szatni w czasie przerwy, tam pozostawiają odzież wierzchnią i udają się do sali, w której odbywają się lekcje. 4. W szatni uczniowie pozostawiają porządek.
 2. O nieobecności ucznia, w danym dniu w Szkole, rodzice powiadamiają wychowawcę wysyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny, przez SMS lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły.
 3. Uczniowie przychodzący do Szkoły przed rozpoczęciem zajęć przebywają na boisku szkolnym za zgodą rodziców (przyjmuje się, że jeżeli uczeń przed rozpoczęciem zajęć przebywa na jej terenie, rodzic wyraża na to zgodę i przejmuje odpowiedzialność za swoje dziecko w tym czasie).
 4. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerem, hulajnogą lub innym środkiem transportu zobowiązani są pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze względu na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprzęt odpowiadają Rodzice.
 5. Korzystanie przez uczniów z szafek znajdujących się na korytarzach szkolnych odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Każde problemowe zdarzenie należy zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.

Czas zajęć

Klasy I – III

 1. Długie przerwy uczniowie spędzają pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela mającego zajęcia z dana klasą.

Niedopuszczalne jest spędzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobjętych nadzorem nauczycieli dyżurujących.

 1. Nauczyciel/wychowawca indywidualnie reguluje przerwy dla swojej klasy, niezależnie od ogólnie przyjętych norm czasowych.
 2. Czas spożywania posiłków przez uczniów w stołówce szkolnej w czasie trwania zajęć lekcyjnych reguluje wychowawca klasy po wcześniejszych ustaleniach z zespołem nauczycieli uczących w klasach I-III.
 3. W sytuacji zwolnienia ucznia z zajęć, rodzice zobowiązani są do zapisu zwolnienia na oddzielnej kartce, wychowawca przechowuję tę kartkę w swojej dokumentacji (zeszyt lub teczka wychowawcy). W sytuacji braku kontaktu z wychowawcą uczeń zobowiązany jest przekazać kartkę nauczycielowi, z którym odbywał zajęcia.
 4. Na co dzień uczniowie zobowiązani są do noszenia jednolitego stroju-mundurka (niebieska bluzka polo lub granatowa bluza z długim rękawem).

UWAGA: mundurek zasłonięty inną bluzą nie stanowi obowiązkowego stroju.

Wyjątkowo dopuszczalny jest inny ubiór kolorystycznie zbliżony do mundurka szkolnego (błękitna koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter bądź granatowa/czarna bluza bez emblematów).

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie, a dla dziewcząt spódnica/spodnie).

W sezonie letnim dopuszczalne są krótkie spodenki długością sięgające do kolan oraz koszulki zakrywające brzuch i ramiona (jeżeli Dyrektor Szkoły, w związku z warunkami atmosferycznymi lub innymi okolicznościami, wprowadzi czasowe zmiany dotyczące obowiązującego stroju).

 1. Uczniowie zobowiązani są do schludnego wyglądu (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie krótkie, niepomalowane, bez widocznego makijażu, kolczyki dozwolone w uszach).
 2. Zaleca się, aby uczniowie klas młodszych nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych. W uzasadnionych sytuacjach uczniowie posiadający telefon komórkowy winni przed rozpoczęciem zajęć pozostawić go (wyłączonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich zakończeniu. Dopuszcza się korzystanie z telefonu przez ucznia przewlekle chorego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą.
 3. Uczniowie i nauczyciele stosują ramy lekcji (powitanie przed rozpoczęciem zajęć, pożegnanie po ich zakończeniu).
 4. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych narzędzi ostrych, materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ucznia z wyłączeniem przyborów szkolnych.

W uzasadnionych przypadkach korzystają z narzędzi wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podręczników zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu wypożyczania podręczników.
 2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia szkolne przebywają na terenie szkoły do czasu ich zakończenia. Niedopuszczalne jest samodzielne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw oraz trwania zajęć.
 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywają na terenie Szkoły, chyba że okoliczności tego wymagają (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje z wychowawcą / nauczycielem bądź dyrekcją).
 4. W sytuacji odbioru dziecka ze świetlicy, Rodzic powiadamia pracownika dyżurującego w tzw. „dyżurce”.
 5. Wszelkie wejścia Rodziców na teren Szkoły winny być zgłoszone pracownikowi dyżurującemu w tzw. „dyżurce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której się udają.
 6. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielają Rodzicom konsultacji.
 7. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywają się według ustalonego harmonogramu (patrz: kalendarz roku szkolnego).

Klasy IV – VI

 1. Długie przerwy uczniowie klas V-VI spędzają na boisku szkolnym, w razie niepogody przebywają na korytarzu w pobliżu swoich sal lekcyjnych.

Niedopuszczalne jest spędzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobjętych nadzorem nauczycieli dyżurujących.

 1. Długie przerwy uczniowie klas IV spędzają na małym boisku szkolnym, w razie niepogody przebywają na korytarzu w pobliżu swoich sal lekcyjnych.
 2. Po długich przerwach uczniowie ustawiają się na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku szkolnym.
 1. Uczniowie odbywający zajęcia w sali lekcyjnej 208 na drugim piętrze, przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerwy, czekają na nauczyciela prowadzącego zajęcia na pierwszym piętrze przy sali 107 i pod opieką nauczyciela (małą klatką schodową) udają się na zajęcia. Po zakończonych zajęciach uczniowie pod opieką nauczycielem opuszczają drugie piętro.
 2. Uczniowie odbywający zajęcia w salach 021, 035, 036 oraz „sali zabaw” przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerwy, czekają na nauczyciela prowadzącego zajęcia w holu i pod opieką nauczyciela udają się na zajęcia.
 3. W czasie przerwy na korytarzu uczniowie zobowiązani są do poruszania się spokojnym krokiem.
 4. Po zakończonych przerwach uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia lekcyjne.
 5. W sytuacjach konfliktowych uczniów, świadkowie bądź jego uczestnicy, powinni zgłosić zdarzenie nauczycielowi pełniącemu dyżur i rozejść się w okolice sali, w której będą odbywać się zajęcia.
 6. W sytuacji konfliktowej wymagającej interwencji uczeń niezwłocznie (o ile pozwalają na to okoliczności) informuje rodzica o zdarzeniu w obecności wychowawcy klasy (dopuszcza się korzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły).
 7. Z porad pani pielęgniarki szkolnej można korzystać w czasie przerw, chyba, że okoliczności wymagają innego postępowania.
 8. W sytuacji zwolnienia ucznia z zajęć, rodzice zobowiązani są do zapisu zwolnienia na oddzielnej kartce, wychowawca przechowuję tę kartkę w swojej dokumentacji (dziennik lub teczka wychowawcy). W sytuacji braku kontaktu z wychowawcą uczeń zobowiązany jest przekazać kartkę nauczycielowi, z którym odbywał zajęcia.
 9. Uczniowie przynoszący do szkoły piłkę zostawiają ją w szatni i korzystają z niej tylko na boisku szkolnym.
 10. Na co dzień uczniów bezwzględnie obowiązuje mundurek szkolny (niebieska bluzka polo lub granatowa bluza z długim rękawem).

UWAGA: mundurek zasłonięty inną bluzą nie stanowi obowiązkowego stroju.

Wyjątkowo dopuszczalny jest inny ubiór kolorystycznie zbliżony do mundurka szkolnego (błękitna koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter bądź granatowa/czarna bluza bez emblematów).

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie, dla dziewcząt spódnica/spodnie).

W sezonie letnim dopuszczalne są krótkie spodenki długością sięgające do kolan oraz koszulki zakrywające brzuch i ramiona (jeżeli Dyrektor Szkoły, w związku z warunkami atmosferycznymi lub innymi okolicznościami, wprowadzi czasowe zmiany dotyczące obowiązującego stroju).

 1. Uczniowie zobowiązani są do schludnego wyglądu (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie krótkie, niepomalowane, bez widocznego makijażu, kolczyki dozwolone w uszach).
 2. Uczniowie posiadający telefon komórkowy winni przed rozpoczęciem zajęć pozostawić go (wyłączonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich zakończeniu. Na terenie szkoły niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów, tabletów oraz smartwatchów (dotyczy lekcji, przerw oraz zajęć dodatkowych odbywających się na terenie szkoły).

Dopuszcza się korzystanie z telefonu przez ucznia przewlekle chorego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą.

 1. Uczniowie i nauczyciele bezwzględnie stosują ramy lekcji (porządkowa organizacja: powitanie przed rozpoczęciem zajęć, pożegnanie po ich zakończeniu). Zakończenie zajęć reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia, a dzwonek na przerwę jest sygnałem dla nauczyciela i uczniów oznaczającym kończenie zajęć.
 2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych narzędzi ostrych, materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ucznia z wyłączeniem przyborów szkolnych.

W uzasadnionych przypadkach korzystają z narzędzi wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podręczników zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu wypożyczania podręczników.
 2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia szkolne przebywają na terenie szkoły do czasu ich zakończenia. Niedopuszczalne jest samodzielne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw oraz trwania zajęć.
 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywają na terenie Szkoły, chyba że okoliczności tego wymagają (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje z wychowawcą / nauczycielem bądź dyrekcją).
 4. Każde wejście Rodziców na teren Szkoły winno być zgłoszone pracownikowi dyżurującemu w tzw. „dyżurce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której się udają.
 5. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielają Rodzicom konsultacji.
 6. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywają się według ustalonego harmonogramu (patrz: kalendarz roku szkolnego).

Klasy VII – VIII

 1. Długie przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym, w razie niepogody przebywają na korytarzu w pobliżu swoich sal lekcyjnych.

Niedopuszczalne jest spędzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobjętych nadzorem nauczycieli dyżurujących.

 1. Po długich przerwach uczniowie ustawiają się na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze i wchodzą do Szkoły na polecenie nauczyciela pełniącego dyżur na boisku szkolnym.
 1. Uczniowie odbywający zajęcia w sali lekcyjnej 208 na drugim piętrze, przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerwy, czekają na nauczyciela prowadzącego zajęcia na pierwszym piętrze przy sali 107 i pod opieką nauczyciela (małą klatką schodową) udają się na zajęcia. Po zakończonych zajęciach uczniowie pod opieką nauczycielem opuszczają drugie piętro.
 2. Uczniowie odbywający zajęcia w salach 021, 035, 036 oraz „sali zabaw” przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerwy, czekają na nauczyciela prowadzącego zajęcia w holu i pod opieką nauczyciela udają się na zajęcia.
 3. W czasie przerwy na korytarzu uczniowie zobowiązani są do poruszania się spokojnym krokiem.
 4. Po zakończonych przerwach uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia lekcyjne.
 5. W sytuacjach konfliktowych uczniów, świadkowie bądź jego uczestnicy, powinni zgłosić zdarzenie nauczycielowi pełniącemu dyżur i rozejść się w okolice sali, w której będą odbywać się zajęcia.
 6. W sytuacji konfliktowej wymagającej interwencji uczeń niezwłocznie (o ile pozwalają na to okoliczności) informuje rodzica o zdarzeniu w obecności wychowawcy klasy (dopuszcza się korzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły).
 7. Z porad pani pielęgniarki szkolnej można korzystać w czasie przerw, chyba, że okoliczności wymagają innego postępowania.
 8. W sytuacji zwolnienia ucznia z zajęć, rodzice zobowiązani są do zapisu zwolnienia na oddzielnej kartce, wychowawca przechowuję tę kartkę w swojej dokumentacji (dziennik lub teczka wychowawcy). W sytuacji braku kontaktu z wychowawcą uczeń zobowiązany jest przekazać kartkę nauczycielowi, z którym odbywał zajęcia.
 9. Uczniowie przynoszący do szkoły piłkę zostawiają ją w szatni i korzystają z niej tylko na boisku szkolnym.
 10. Uczniowie mający dostęp do szafek na korytarzu zobowiązani są do korzystania z nich w sposób odpowiedzialny z zachowaniem poszanowania powierzonego mienia. W szafce mogą przechowywać wyłącznie przybory szkolne (podręczniki, atlasy mapy, piórniki itp.).
 11. Na co dzień uczniowie zobowiązani są do noszenia jednolitego stroju-mundurka (niebieska bluzka polo lub granatowa bluza z długim rękawem).

UWAGA: mundurek zasłonięty inną bluzą nie stanowi obowiązkowego stroju.

Wyjątkowo dopuszczalny jest inny ubiór kolorystycznie zbliżony do mundurka szkolnego (błękitna koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter bądź granatowa/czarna bluza bez emblematów).

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie, dla dziewcząt spódnica/spodnie).

W sezonie letnim dopuszczalne są krótkie spodenki długością sięgające do kolan oraz koszulki zakrywające brzuch i ramiona (jeżeli Dyrektor Szkoły, w związku z warunkami atmosferycznymi lub innymi okolicznościami, wprowadzi czasowe zmiany dotyczące obowiązującego stroju).

 1. Uczniowie zobowiązani są do schludnego wyglądu (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie krótkie, niepomalowane, bez widocznego makijażu, kolczyki dozwolone w uszach).
 2. Uczniowie posiadający telefon komórkowy winni przed rozpoczęciem zajęć pozostawić go (wyłączonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich zakończeniu. Na terenie szkoły niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów, tabletów oraz smartwatchów (dotyczy lekcji, przerw oraz zajęć dodatkowych odbywających się na terenie szkoły).

Dopuszcza się korzystanie z telefonu przez ucznia przewlekle chorego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą..

 1. Uczniowie i nauczyciele bezwzględnie stosują ramy lekcji (porządkowa organizacja: powitanie przed rozpoczęciem zajęć, pożegnanie po ich zakończeniu). Zakończenie zajęć reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia, a dzwonek na przerwę jest sygnałem dla nauczyciela i uczniów oznaczającym kończenie zajęć.
 2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych narzędzi ostrych, materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ucznia z wyłączeniem przyborów szkolnych.

W uzasadnionych przypadkach korzystają z narzędzi wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podręczników zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu wypożyczania podręczników.
 2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia szkolne przebywają na terenie szkoły do czasu ich zakończenia. Niedopuszczalne jest samodzielne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw oraz trwania zajęć.
 3. Uczniowie korzystający z Centrum Egzaminacyjnego zobowiązani są do napisania zaległych sprawdzianów i prac klasowych niezwłocznie, w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły. Termin pisania sprawdzianu/pracy klasowej/kartkówki bądź poprawy uczeń ustala z opiekunem Centrum Egzaminacyjnego, ze względu na ograniczoną ilość miejsc (maksymalna liczba uczniów piszących wynosi 20 osób w czasie jednego spotkania).

Uczniowie naruszający zasady etyczne w trakcie poprawy sprawdzianu/pracy klasowej, kartkówki, zostaną pozbawieni możliwości poprawy, jeżeli uzyskali wyższą ocenę niż niedostateczna.

 1. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywają na terenie Szkoły, chyba że okoliczności tego wymagają (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje z wychowawcą / nauczycielem bądź dyrekcją).
 2. Każde wejście Rodziców na teren Szkoły winno być zgłoszone pracownikowi dyżurującemu w tzw. „dyżurce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której się udają.
 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielają Rodzicom konsultacji.
 4. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywają się według ustalonego harmonogramu (patrz: kalendarz roku szkolnego).

Czas po zakończonych zajęciach

Klasy I – VIII

 1. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych uczniowie niezwłocznie udają się do domu.
 2. Uczniowie klas I – III wychodzą ze Szkoły małym boiskiem szkolnym.
 3. Uczniowie klas IV wychodzą ze Szkoły małym boiskiem tylko w czasie długich przerw (godzina 10.30, 13.25), w pozostałych godzinach wyjściem głównym.
 4. Uczniowie klas V-VIII wychodzą ze Szkoły wyjściem głównym.
 5. Na boisku szkolnym uczniowie mogą przebywać za zgodą swoich rodziców (przyjmuje się, że jeżeli uczeń po zakończonych zajęciach w szkole przebywa na jej terenie, rodzic wyraża na to zgodę i przejmuje odpowiedzialność za swoje dziecko w tym czasie).
 6. W sytuacji, gdy uczeń po zakończonych zajęciach dydaktycznych czeka na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, treningi itp.), miejsce jego przebywania na terenie Szkoły należy uzgodnić z wychowawcą w porozumieniu z rodzicem.
 7. Rodzice zobowiązani są do codziennego przeglądania komunikatów i postępów ucznia na stronie e-dziennika. Potwierdzenie odebranej i przeczytanej informacji oznacza, że zostały one przyjęte do wiadomości.
 8. Uczniowie klasy VII i VIII posiadający dostęp do e-dziennika zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad kulturalnego komunikowania się na platformie z zastosowaniem form grzecznościowych.
 9. Do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych przez wszystkich uczniów Szkoły poruszanie się rowerem, na deskorolce, rolkach oraz innych sprzętach mobilnych na terenie boiska szkolnego jest niedozwolone.
 10. Rodzice uczniów klas I – III odbierają dzieci z małego boiska szkolnego.
 11. Rodzice uczniów klas IV odbierają dzieci z małego boiska, gdy uczeń kończy zajęcia o godzinie 10.30 lub 13.25, w pozostałych godzinach przy wejściu głównym.
 12. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) Rodzice mogą przebywać w „wiatrołapie” przy wejściu głównym do Szkoły lub na korytarzu od strony małego boiska, pod warunkiem, że jest tam obecny nauczyciel dyżurujący (dotyczy godziny 10.30 lub 13.25).
 13. Rodzice uczniów klas V – VIII odbierają dzieci z boiska szkolnego.
 14. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) Rodzice mogą przebywać w „wiatrołapie” przy wejściu głównym do Szkoły.

W sytuacjach wyjątkowych, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa, dopuszcza się po zaopiniowaniu prezydium Rady Rodziców wprowadzenie natychmiastowych zmian lub korekt   w Regulaminie Szkoły.

O wszelkich zmianach Rodzice oraz uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast