Kryteria oceniania osiągnięć i zachowania w klasach 1- 3

Kryteria oceniania w klasach 1 – 3


Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z języków obcych

Kryteria oceniania z etyki


1. Dziecko jest obserwowane podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę:
– obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
– zajęć dodatkowych – wybranych samodzielnie przez ucznia,
– szkolnych i międzyszkolnych konkursów,
– imprez klasowych i szkolnych

2. Ocenie podlegają osiągnięcia, które zostały przedstawione w wymaganiach szczegółowych Podstawy Programowej dla I etapu edukacyjnego odpowiednio w zakresie edukacji:
• polonistycznej
• matematycznej
• społecznej
• przyrodniczej
• plastycznej
• technicznej
• informatycznej
• muzycznej
• wychowania fizycznego

3. Nauczyciel określa stopień opanowania umiejętności i wiadomości na trzech poziomach:
• Potrafię, radzę sobie z daną umiejętnością
• Radzę sobie z daną umiejętnością, ale popełniam błędy
• Powinienem nad daną umiejętnością popracować

4. Ocenianie bieżące przyjmuje formę informacji zwrotnej.

5. Informacja zwrotna może przybierać formę ustną, pisemną w postaci komentarza, graficzną np. tabelki.

6. W każdym przypadku informacji zwrotnej nauczyciel jest zobowiązany do skoncentrowania się na dziecku i jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się oraz powinna ona być tak skonstruowana, aby zawierała kierunek dalszego rozwoju.

7. Podsumowując osiągnięcia w obszarach edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć technicznych bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność.

8. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

9. Podsumowaniem półrocznej pracy ucznia jest ocena opisowa ujęta w sformalizowany arkusz zwany kartą szkolnych osiągnięć ucznia. Arkusz ten jest przekazywany rodzicom, a kopia zostaje w dokumentacji.

10. Śródroczna i roczna ocena z zachowania w klasach I-III przyjmuje formę opisową.

11. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając:
• Opinię innych nauczycieli ucznia
• Opinię niedydaktycznych pracowników szkoły
• Opinię kolegów i koleżanek
• Samoocenę ucznia

12. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.

13. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
• Oceny z zajęć edukacyjnych
• Promocję do klasy programowo wyżej

14. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
4. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
5. Dbałość o honor i tradycje szkoły
6. Dbałość o piękno mowy ojczystej
7. Udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska


Kryteria oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii klasa I i II SP
Przedmiotowy system oceniania z religii klasa III SP


Kryteria oceniania z języka angielskiego

klasy 1-3


Kryteria oceniania z etyki

klasy 1-3


 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu