Kryteria oceniania osiągnięć i zachowania w klasach 1- 3

Kryteria oceniania w klasach 1 – 3


Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z języków obcych


Ocena bieżąca w klasach I – III to informacja o wyniku uczenia się wraz z komentarzem. Nauczyciel posługuje się w ocenianiu umowną skalą, na której określone symbole odnoszą się do poziomu osiągnięć uczniów. Są to symbole:

A – uczeń doskonale opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Rozwiązał problemy i zadania w sposób twórczy i oryginalny.

B – uczeń bardzo dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Sprawnie posłużył się zdobytą wiedzą. Samodzielnie rozwiązał zadania teoretyczne i praktyczne o różnym stopniu trudności.

C – uczeń dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Samodzielnie rozwiązał typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Popełnił błędy.

D – uczeń opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności w stopniu umiarkowanym. Rozwiązał proste zadania korzystając ze wsparcia. Popełnił błędy.

E – uczeń opanował w niewielkim stopniu sprawdzane wiadomości
i umiejętności. Wymagał stałego wsparcia. Popełnił liczne błędy.

F – uczeń nie opanował sprawdzanych wiadomości i umiejętności pomimo udzielonego wsparcia.
Za oceny pozytywne uznaje się opis następujących symboli: A, B, C, D, E.

W każdym przypadku nauczyciel zobowiązany jest do sformułowania konstruktywnej informacji zwrotnej o efektach aktywności edukacyjnej ucznia, zawierającej kierunek jego dalszego rozwoju.
Informacja zwrotna może przybierać formę ustną bądź pisemną, a jej treść skoncentrowana jest na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

Oceniając osiągnięcia w obszarach edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć technicznych bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

Ocena zachowania uczniów klas 1 – 3

1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.
2. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając :
– opinię innych nauczycieli ucznia,
– opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,
– opinię kolegów i koleżanek,
– samoocenę ucznia.
3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
– oceny z zajęć edukacyjnych,
– promocje do klasy programowo wyższej.
5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
d )godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;
e) dbałość o honor i tradycje szkoły;
f) dbałość o piękno mowy ojczystej;
h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska
6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:
A – zachowanie ucznia jest wzorowe
B – zachowanie ucznia jest bardzo dobre
C – zachowanie ucznia jest dobre
D – zachowanie ucznia budzi zastrzeżenia
E – zachowanie ucznia jest niewłaściwe

A – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa „brzydkich słów”. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

C – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D – Uczeń rzadko jest przygotowany do zajęć i często je opuszcza. Zdarza się, że używa „brzydkich” słów w stosunku do kolegów i koleżanek. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie zawsze poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela. Bierze udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Stara się dbać i szanować mienie własne, rzadziej cudze i szkolne. Raczej nie dba o porządek w miejscu pracy.

E – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.


Kryteria oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii klasa I i II SP
Przedmiotowy system oceniania z religii klasa III SP


Kryteria oceniania z języka angielskiego

klasy od I do III


 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast