Wychowanie do życia w rodzinie…

… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

 

Program z WDŻ dla klas siódmych i ósmych – opis szczegółowy

 

Reforma oświaty wprowadza nową podstawę programową do wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku, poz. 356).

W zakresie tegoż przedmiotu reformą objęte zostały klasy IV i VII. Zajęcia w klasach czwartych i siódmych będą więc odbywać się w tych klasach zgodnie z nową podstawą programową. W klasach piątych i szóstych w zakresie tegoż przedmiotu obowiązuje „stara” podstawa programowa.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

 1. Rodzina
 2. Dojrzewanie
 3. Seksualność człowieka
 4. Życie jako fundamentalna wartość
 5. Płodność
 6. Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. Spiralny układ zagadnień daje szansę na dostosowanie ich do możliwości percepcyjnych uczniów, zapotrzebowań, a także wskazań i oczekiwań rodziców. W starszych klasach te same kwestie będą poszerzane i uzupełniane.

Wychowanie do życia w rodzinie. Nowa podstawa programowa.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności.
 6. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. Uczeń uczestniczący w nich otrzyma wpis na świadectwie.

Zajęcia WDŻ dla każdej klasy odbywają się w ciągu jednego semestru. Na realizację przedmiotu przewidziano 19 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Nauczyciel uczący z wyprzedzeniem będzie przekazywać uczniom, rodzicom i wychowawcom informacje, która grupa ma zajęcia.

Uczniowie klas IV-VII, którzy w roku szkolnym 2017/18 nie będą uczestniczyć w zajęciach WDŻ zobowiązani są dostarczyć wychowawcy w pierwszym tygodniu zajęć podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów deklarację o rezygnacji z uczestnictwa z zajęć WDŻ. Wzór deklaracji o rezygnacji z zajęć przekażą rodzicom wychowawcy klas. Wzór dokumentu można również pobrać ze strony SP7 (DEKLARACJA).

Uczniowie, którzy nie poinformują wychowawcy o rezygnacji z zajęć zobowiązani są do uczestniczenia w nich, a nauczyciel ma prawo wpisać nieobecności takim uczniom.

Lekcje WDŻ nie podlegają ocenie. Od uczniów wymaga się jednakże, aby podczas zajęć wykazywali się aktywnością i kreatywnością. W czasie zajeć uczniowie korzystać będą z różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych.

Uczniowie powinni posiadać zeszyt. Materiały i karty pracy dzieci będą otrzymywać od nauczyciela.

Kinga Jakubowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast