Wychowanie do życia w rodzinie…

… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

Podstawa programowa WDŻ, na każdym etapie nauczania, podzielona jest na sześć działów tematycznych:
1. Rodzina
2. Dojrzewanie
3. Seksualność człowieka
4. Życie jako fundamentalna wartość
5. Płodność
6. Postawy

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez wydawnictwo Rubikon (ZOBACZ).

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

  1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
  2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
  3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
  4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
  5.  Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności.
  6. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. Uczeń uczestniczący w nich otrzyma wpis na świadectwie.

Zajęcia WDŻ dla każdej klasy odbywają się w ciągu jednego semestru. Na realizację przedmiotu przewidziano 19 godzin, w tym 10 godzin z podziałem na grupy: dziewczęta (5 godz.) i chłopcy (5 godz.).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Nauczyciel uczący z wyprzedzeniem będzie przekazywać uczniom, rodzicom i wychowawcom informacje, która grupa ma zajęcia.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/22 nie będą uczestniczyć w zajęciach WDŻ zobowiązani są dostarczyć wychowawcy w pierwszym tygodniu zajęć podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów deklarację o rezygnacji z uczestnictwa z zajęć WDŻ. Można ją też podpisać podczas zebrania z wychowawcami. Wzór dokumentu można również pobrać ze strony SP7 (DEKLARACJA).

Uczniowie, którzy nie poinformują wychowawcy o rezygnacji z zajęć zobowiązani są do uczestniczenia w nich, a nauczyciel ma prawo wpisać nieobecności takim uczniom.

Lekcje WDŻ nie podlegają ocenie. Od uczniów wymaga się jednakże, aby podczas zajęć wykazywali się aktywnością i kreatywnością. W czasie zajęć uczniowie korzystać będą z różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych.

Uczniowie powinni posiadać zeszyt. Materiały i karty pracy dzieci będą otrzymywać od nauczyciela.

Ewa Grochowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu