Otwarta szkoła

Szkoła otwarta, czyli bezkrytyczny obraz Siódemki

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu jest dobrą szkołą osiedlową, otwartą na potrzeby środowiska.

Siódemka obejmuje opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby, możliwości, sytuację rodzinną i społeczną. Szkoła prowadzi wieloetapowe zmiany kierunku rozwoju, podejmuje działania innowacyjne i wprowaadza nowatorskie metody nauczania i wychowania między innymi poprzez:

 • innowacje pedagogiczne: Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma, Kobiety w historii, Wychowanie fizyczne inspiracją do zdrowego stylu życia, Teatr plastyczny – wychowanie przez sztukę, (realizowane corocznie)
 • udział w licznych projektach (Comenius We have right to our rights, Asystentura Comeniusa, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”,
 • Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych”,
 • European Language Label,
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym;
 • Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole,
 • Otwarta Szkoła,
 • Szkoła Odkrywców Talentów,
 • Otwarta firma – najaktywniejsza szkoła,
 • Poznań stawia na zdrowie,
 • Szkoła i Uniwersytet– wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych
 • Szkoła bez przemocy,
 • Edukacja Globalna i Sprawiedliwy Handel ,
 • Workcamp My creative holidays,
 • Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych,
 • Poznań dla lepszego Poznania,
 • Smaki warte Poznania,
 • Poznań w obiektywie,
 • Szach mat młodych Poznaniaków,
 • Nie pal przy mnie, proszę dla klas I – III
 • Znajdź właściwe rozwiązanie,
 • Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy,
 • Wiem, że zdrowo jem,
 • Nowoczesne Strategie Wielostronnego Przygotowania Studentów do Zawodu Nauczyciela, wspomagane Internetowym Systemem Kształcenia – Przyroda w praktyce szkolnej,
 • Zdrowe miasto Poznań: Zdrowa szkoła – szkołą zdrowia, 5 porcji warzyw, owoców lub soku, Szklanka mleka,
 • Katyń – ocalić od zapomnienia,
 • Szkolny Wolontariat,
 • Cała Polska czyta dzieciom,
 • e – Twinning,
 • Bezpieczny Internet,
 • Akademia Małego Poznaniaka,
 • Trzymaj formę,
 • Bezpieczne dziecko na polskich drogach,
 • Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy – zajęcia otwarte w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 7 „Siedmiomilowe buty” (Zmysłami poznaję, mądrzejszy się staję, Piłka i pędzel, nauczą nas więcej, Świetlicowe zwiedzanie – z historią spotkanie),
 • Zdrowe dzieci to nasz kapitał,

i wiele innych…

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu stawia na rozwój fizyczny uczniów poprzez cykliczny udział społeczności szkolnej w imprezach sportowych takich jak: Cała Polska Biega, Drużyna Szpiku, Bieg z Klasą, Inter run, Bieg do Maratonu, Międzynarodowe Zawody Pływackie dla Dzieci Niesłyszących Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Pływaniu, wszystkich imprezach
o charakterze sportowo – rekreacyjnym, których organizatorem jest m. Poznań.
Sukcesy uczniów w grach zespołowych, pływaniu, LA i szachach, oraz losy absolwentów wciąż osiągających wysokie wyniki sportowe, są dowodem na zaangażowanie nauczycieli w rozwój sportu w Szkole.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu bierze udział w akcji MEN oraz MSiT WF z klasą, a Szkoła szczyci się prawie stuprocentowym uczestnictwem uczniów w zajęciach wychowania fizycznego.

Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” oraz certyfikat „Szkoły podejmującej działania na rzecz rozwoju uzdolnień najmłodszych uczniów w szkole”. W Szkole stosuje się zorganizowany system pracy z uczniem zdolnym „Nauczanie formalne i pozaformalne w pracy z uczniem zdolnym”. Szkoła posiada również certyfikaty: Szkoła z klasą 2.0, Cyfrowa szkoła 2.0, Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka, Europejski Znak Jakości Nauczania Języków Obcych.

Rezultatem tych oddziaływań są wysokie wyniki uczniów w sprawdzianie szóstoklasistów (stanin wysoki i bardzo wysoki), badaniach trzecioklasisty OBUT oraz w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich.

Uczniowie mogą rozwijać uzdolnienia nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale także w wielu kołach zainteresowań, działających na terenie Szkoły. Jest to także alternatywa dla dzieci i ich rodziców mająca na celu efektywne spędzanie czasu wolnego.

Szkoła prowadzi działania na rzecz uczniów sześcioletnich w Szkole, a podejmowany wysiłek, zaowocował kilkuletnim pozytywnym doświadczeniem uczenia sześciolatków w pierwszych klasach. Szkoła oferuje odrębne oddziały dla sześcio i siedmiolatków w klasach pierwszych oraz pięcio i sześciolatków w grupach przedszkolnych. Dzięki warunkom lokalowym, bogatej bazie dydaktycznej, wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej – Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Szkoła bierze udział w Konkursie Kuratoryjnym ,,Mam 6 lat” przybliżającym rodzicom przyjazne możliwości adaptacji dziecka sześcioletniego w szkole. Szkoła dostosowała czas pracy świetlicy do potrzeb dzieci sześcioletnich i ich rodziców, wprowadziła dodatkowe godziny zajęć dla dzieci z wychowawcą, ,,Asystenturę Nauczyciela” (w ramach wolontariatu), zapewnia odpowiednie wyposażenie klas, biblioteki, stołówki, sal zabaw do zajęć dla sześciolatków. Szanując wybór rodziców – Szkoła poprawia warunki dydaktyczne i lokalowe wszystkim uczniom Szkoły bez faworyzowania poszczególnych oddziałów.

W Szkole podejmowane są działania na rzecz pomocy psychologiczno–pedagogicznej (organizuje się wstępną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną gotowości szkolnej mającą na celu rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych oraz pomoc dzieciom
w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych.

Szkoła jest współorganizatorem życia kulturalnego dzięki organizowaniu wielu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Szkoła włącza rodziców i społeczność lokalną do działań, których celem jest integracja środowiska, przynosi obopólne korzyści.

Przy Szkole działa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu „Siedmiomilowe Buty” działające na rzecz rozwoju Szkoły dzięki poszerzeniu działań statutowych oraz kolejne źródło dofinansowania akcji wakacyjnych (organizowanie zajęć otwartych w czasie ferii zimowych i letnich, priorytetem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci uboższych) oraz dodatkowych zajęć o charakterze prozdrowotnym, bezpiecznego i higienicznego stylu życia oraz wielokulturowości.

Szkoła stworzyła między innymi model pokolenia Y dla Siódemki, schemat włączania nauczania poza formalnego i nieformalnego w edukacji szkolnej w Placówce, sposób współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie praktyk studenckich (spojrzenie na studentów przez pryzmat zysków dla szkół) „Po drugiej stronie lustra”

Szkoła pracuje według modelu uczenia się a nie nauczania, listy widocznych elementów uczenia się oraz czynników wpływających na dobre uczenie, wprowadza elementy oceny kształtującej oraz techniki Douga Lemova.

Szkoła zainicjowała nowy rodzaj pracy w trakcie szkolnych rekolekcji – otwarty dla wszystkich uczniów i zgodny z wartościami ponad wyznaniami. Każdego roku są to zajęcia, których scenariusz jest budowany wokół jednego hasła. Przyciągają one uczniów atrakcyjnością
i przydatnością treści a dni rekolekcyjne są w pełni wykorzystanym czasem w Szkole.

Szkoła zmieniła formułę obchodzonych świąt państwowych, kościelnych lub szkolnych – obok oficjalnych chwil, uczniowie biorą udział w warsztatach wieloprzedmiotowych, które „łamiąc” rytm dnia szkolnego, pozwalają uczniom na rozwój swoich uzdolnień
i praktyczne poznawanie treści historycznych czy okolicznościowych.

Szkoła niesie pomoc uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej: zabiega o środki finansowe
i rzeczowe współpracując z różnymi instytucjami, organizuje zbiórki i akcje wspierające rodziny objęte opieką. Szkoły. W Szkole działa Wolontariat oraz Caritas, które niosą pomoc uczniom słabszym dydaktycznie, regularnie pomaga w nauce, organizuje również społeczną asystenturę nauczyciela.

Sprawy wychowawcze są w Siódemce sprawą priorytetową, którym Szkoła poświęca wiele treści i wysiłku.

Szkoła nieustannie poszukuje sposobów dofinansowania różnych potrzeb uczniów Siódemki, Nauczyciele pozostają blisko domów rodzinnych uczniów, znają ich pozycję prawną, społeczną i finansową.

Dążeniem Szkoły jest bycie szkołą bez przemocy, a do celu kroczy realizując działania w projektach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, przejawom agresji, narkomanii, nikotynizmowi i alkoholowi (także pomoc dla rodziców).
W ramach tych oddziaływań współpracuje z Policją i Strażą Miejską. Podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo na terenie szkoły inicjując zapis regulaminu szkoły, procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia przestępczością
i demoralizacją.

Siódemka stworzyła możliwość opieki nad uczniami także w czasie ferii i wakacji szkolnych, organizując zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz artystyczne prowadzone przez nauczycieli tej placówki. Zapewnia wyjazdy kolonijne i obozy sportowe dla swoich podopiecznych.

Siódemka umiejętnie pozyskuje do współpracy rodziców, którzy współuczestniczą w życiu szkoły. Swoją aktywność kierują podczas tworzenia Programu Profilaktyki Szkoły. Wspólne kolędowanie, koncerty, czytanie książek, festyny sportowe i rodzinne, udział w imprezach biegowych
i wiele innych, to dowód na współdziałanie z Rodzicami w pracy nad rozwojem Szkoły. Szkoła jest przyjaznym miejscem nie tylko dla uczniów, ale także ich opiekunów.

Szkoła Podstawowa nr 7, jako Szkoła osiedlowa, pozostaje otwartą na potrzeby mieszkańców Osiedla (nie tylko w przenośni – wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne Szkoły są dostępne mieszkańcom w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych).

Nauczyciele są zmotywowani, podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, dobrze znają swoją placówkę. Dzięki uzyskaniu przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji, Szkoła płynnie prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą a nauczyciele mają szersze możliwości zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa. Każdego roku, dzięki rozwojowi Szkoły i zwiększeniu ilości oddziałów – Siódemka tworzy nowe miejsca pracy.

Szkoła bierze udział w fakultatywnych badaniach ogólnopolskich i międzynarodowych (między innymi: TALIS, OBUT, BEKER, Nauczyciel XXI wieku) oraz dla dyrektorów (choćby badania IBE oraz EFS), których wyniki wykorzystuje w pracach szkoły i kształtowaniu kultury Szkoły.

W Szkole posadzono Dąb Pamięci – Katyń ku pamięci jednej z ofiar Józefa Motyla. Każdego roku uczniowie poznają tragiczne treści przez pryzmat „szkolnego bohatera” – nauczyciela wielkopolskiego, któremu przywróciła pamięć.

Corocznie Szkoła zachęca społeczność szkolną do udziału w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym, miejskim i bez granic. Uczniowie biorą udział w wizytach studyjnych i charytatywnych na Białorusi (w Szkole Polskiej w Baranowiczach).

Mając na uwadze otoczenie, w który uczniowie, a także nauczyciele spędzają wiele czasu, Szkoła przeprowadziła wiele inwestycji biorąc udział
w projektach systemowych ministerstwa oraz Miasta Poznań, a także dzięki grantom konkursowym.

Szkoła zyskała boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową o charakterze integracyjnym, plac zabaw w ramach Radosna Szkoła, salę zabaw
w ramach Radosna Szkoła, bieżnię i skocznię w dal, nową pracownię komputerową (projekt konkursowy 20 lat HP – wygrana, 2012), wyremontowano większość klas oraz wszystkie poziomy korytarzy i klatek schodowych, stołówkę szkolną, bibliotekę i świetlicę, dokonano remontów pionów kanalizacyjnych i częściowo toalet, doposażono sale o tablice interaktywne i projektory (większość w ramach projektów europejskich) i inne sprzęty szkolne. Tylko w ostatnie wakacje Szkoła zyskała wyremontowane pomieszczenia na ostatnim piętrze i zakończyła kolejny etap wymiany elektryki oraz zyskała nową klasopracownię z pełnym wyposażeniem dla grupy przedszkolnej Szkoły.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu