Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r., nr 98, poz.1071 )
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 )

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg

 1. Rodzice oraz uczniowie mają prawo do składania skarg i wniosków w sprawie zadań i działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu
 1. Organami szkoły przyjmującymi skargi są:
 • nauczyciele przedmiotu, świetlicy, biblioteki,
 • pedagoga szkolnego,
 • wychowawcy klas,
 • dyrekcja szkoły (dyrektor, wicedyrektorzy)
 1. Dyrekcja szkoły przyjmuje skargi codziennie w godzinach pracy szkoły. Dodatkowo pani dyrektor przyjmuje w czwartki w godzinach 16 – 18.
 1. Jeżeli organ, który przyjął skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego.
 1. Skargi mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej, indywidualnie lub zbiorowo. Mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu, mailem lub ustnie.
 1. Skargi pisemne składane do dyrekcji szkoły są ewidencjonowane w „Zeszycie skarg” znajdującym się w sekretariacie szkoły.
 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 1. Skargi zbiorowe muszą być podpisane przez przedstawicieli Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu

Rozdział II

Kwalifikacja skarg

 

 1. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga w formie pisemnej jest wpisywana do rejestru skarg.
 1. Skargi nie należące do kompetencji szkoły po zarejestrowaniu, są przesyłane zgodnie z właściwością, a skarżący jest powiadamiany o tym fakcie.
 1. Skargi dotyczące kilku spraw po zarejestrowaniu, przekazane są zgodnie z właściwością, o czym jest powiadomiony skarżący.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg

 

 1. Skargi rozpatruje osoba wskazana niniejszą procedurą.
 1. Z wyjaśnienia skargi sporządza się następującą dokumentację:
 • oryginał skargi,
 • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi i wynikach postępowania wyjaśniającego,
 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi,
 • odpowiedź do wnoszącego,
 • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 1. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać:
 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem do wszystkich zarzutów,
 • faktyczne i prawne uzasadnienie,
 • imię i nazwisko osoby rozpatrującej.
 1. Pełna dokumentacja sprawy jest przechowywana w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg

 

 1. W przypadku skargi ustnej organ przyjmujący ją jest zobowiązany do udzielenia ustnej odpowiedzi w terminie 14 dni, a ze spotkania sporządzana jest notatka służbowa.
 1. W przypadku skargi pisemnej organ przyjmujący ją jest zobowiązany do udzielenia pisemnej  odpowiedzi w terminie 14 dni.
 1. Jeżeli załatwienie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, skarżący w terminie 14 dni powinien być powiadomiony o tym fakcie.
 1. Z każdego postępowania wyjaśniającego skargę pisemną musi być sporządzony protokół.
 1. Skargi składane do organów wymienionych w pkt. 2 a b c są ewidencjonowane w „Teczce klasy”.
 1. Uczniom przysługuje również prawo do składania skarg poprzez wychowawcę klasy lub innego pracownika pedagogicznego szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu.

 Odpowiedzi udziela się wtedy imiennie zainteresowanemu uczniowi w terminie 14 dni.

Rozdział V

Tryb odwoławczy

 

W przypadku każdej skargi rodziców przysługuje odwołanie do organu wyższego, którymi są:

 1. organ prowadzący szkołę czyli Miasto Poznań
 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny czyli  Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast