Nabór do klas sportowych

Zasady naboru uczniów do klasy sportowych oraz regulamin funkcjonowania klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r., poz. 671).
 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Zbiór zasad uczniów do klasy sportowej ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do klas sportowych.


I. Zasady zapisu do klas sportowych

 

 1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być uczeń, który:
 • ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu,
 • wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 • wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,
 • ukończył klasę trzecia w innej szkole i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi testu sprawnościowego,
 • uzyska pozytywna opinię wychowawcy klasy (zachowanie, osiągnięcia edukacyjne).
 1. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia 30 czerwca.

 

II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych
 1. Rekrutacji do klasy czwartej sportowej dokonują trenerzy grup sportowych powołani przez Dyrektora Szkoły.
 1. Zespół rekrutujący :

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,

c) przeprowadza test sprawności ogólnej,

d) podaje do informacji zainteresowanych osób wyniki rekrutacji

3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni . Decyzja Dyrektora jest ostateczna

5. Wymagana dokumentacja dziecka:

a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej ( dla dzieci spoza szkoły) złożone w sekretariacie szkoły do końca kwietnia,

b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej ( kandydaci spoza szkoły),

d) oświadczenie Rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z programem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia

III.     Obowiązki ucznia klasy sportowej
 1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.
 1. Uczeń jest zobowiązany do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny ( tj. 6 godzin treningowych)
 1. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i ma obowiązek dostarczenia do trenera zaświadczenia/karty sportowca poświadczonej przez lekarz sportowego.
 1. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego.
 1. Uczeń klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce może być (na wniosek wychowawcy klasy) ukarany brakiem zgody na reprezentowanie Szkoły w zawodach i turniejach sportowych.
 1. Uczeń, który nie podnosi własnego poziomu sportowego ze względu na brak zaangażowania i lekceważący stosunku do treningu, sprawiający szczególne trudności wychowawcze, na wniosek trenera, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zostać przeniesiony decyzją dyrektora Szkoły do klasy równorzędnej w Szkole.
 1. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy i rozliczania się z pobranego sprzętu.
 1. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów sportowych na których rozgrywane są zawody sportowe.
 1. Oceny cząstkowe oraz śródroczne i końcoworoczne ucznia klasy sportowej z zajęć wychowania fizycznego podlegają zasadom SSO Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu.
 1. Postawa ucznia podczas reprezentowania szkoły w czasie zawodów sportowych oraz zajęciach treningowych jest uwzględniana przez wychowawcę klasy sportowej przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy sportowej mogą wnioskować do dyrektora Szkoły o przeniesienie dziecka z klasy sportowej do klasy ogólnodostępnej w późniejszym czasie, ale ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły.
 1. Uczeń klasy sportowej, który ze względów zdrowotnych nie może czynnie uczestniczyć w zajęciach treningowych- pozostaje uczniem danego oddziału, ale zakres jego uczestnictwa w zajęciach treningowych i wychowania fizycznego jest ustalony przez wychowawcę klasy, trenera, oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
 1. Pozostałe zasady nie ujęte w powyższym regulaminie pozostają zgodne z przepisami obowiązującymi Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu