Regulamin korzystania z wyżywienia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 1. DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ MOŻNA ZGŁOSIĆ DZIECKO W KAŻDYM MOMENCIE ROKU SZKOLNEGO PO WYPEŁNIENIU ZGŁOSZENIA.
 2. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA OBIADÓW W WYBRANE DNI TYGODNIA, DOGODNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI.
 3. DZIECI NA OBIAD PRZYCHODZĄ NA WYZNACZONEJ DLA DANEJ KLASY PRZERWIE.
 4. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA DANY MIESIĄC UISZCZANA JEST W STOŁÓWCE  SZKOŁY DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH  NA PROŚBĘ RODZICÓW WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ PO UPŁYWIE WYZNACZONEJ DATY.
  WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ TEŻ NA KONTO:
  MAŁA GASTRONOMIA S.C.
  nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001
  należy podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły, klasę oraz za jaki okres jest wpłata (np. Ala Nowak, SP 7, kl. 1k, 09.2018)
 5. W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY DO DNIA 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA RODZIC ZOSTAJE POINFORMOWANY O KONIECZNOŚCI UISZCZENIA OPŁATY ZA POSIŁKI.
 6. CAŁKOWITĄ REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ CO NAJMNIEJ NA TYDZIEŃ PRZED JEJ TERMINEM. W PRZECIWNYM RAZIE RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UREGULOWANIA WYKORZYSTANYCH PRZEZ DZIECKO POSIŁKÓW.
 7. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI MOŻE NASTĄPIĆ Z POWODU CHOROBY, WYCIECZKI, LUB INNYCH PRZYCZYN LOSOWYCH, JEŻELI NIEOBECNOŚĆ UCZNIA WYNOSI DŁUŻEJ NIŻ JEDEN DZIEŃ. PIERWSZY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI NIE JEST ODLICZANY (ZA WYJĄTKIEM NIEOBECNOŚCI ZAPOWIEDZIANYCH WCZEŚNIEJ NP. WYCIECZKI KLASOWEJ LUB ZGŁOSZONYCH DO GODZ.18 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ).
 8. NIEOBECNOŚĆ MUSI BYĆ ZGŁOSZONA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ LUB  SMS (607 563 913 – imię, nazwisko dziecka, nr szkoły, klasę oraz czas nieobecności Ala Nowak, SP 7, kl. 1k, 14-18.09DO GODZ. 9.00  PIERWSZY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI NIE JEST ODLICZANY. TYLKO NA TEJ PODSTAWIE POWSTAŁA NADPŁATA MOŻE BYĆ ZALICZONA NA POCZET OPŁATY NA NASTĘPNY MIESIĄC.
 9. ODLICZENIE KWOTY NASTĘPUJE Z ODPŁATNOŚCI W NASTĘPNYM MIESIĄCU.
 10. W PRZYPADKACH, GDY UCZEŃ LUB RODZIC DOKONUJĄCY WPŁATY NA POCZĄTKU MIESIĄCA ZGŁASZA NIEOBECNOŚCI W ŚCIŚLE OKREŚLONYCH DNIACH TYGODNIA, POBIERANA JEST OPŁATA POMNIEJSZONA O KWOTĘ ZA ZGŁOSZONE DNI. NIEUZASADNIONA LUB NIE ZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ NA POSIŁKU NIE PODLEGA ZWROTOWI KOSZTÓW.
 11. JADŁOSPIS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ WYWIESZONY JEST NA TABLICY INFORMACYJNEJ. STOŁÓWKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY JADŁOSPISU. W TAKIM PRZYPADKU ZMIANY NANOSZONE SĄ NA BIEŻĄCO NA JADŁOSPISIE WYWIESZONYM W SZKOLE.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast