Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – informacja dla ósmoklasistów

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYJĄTKIEM BRANŻOWYCH SZKÓŁ II
STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH ORAZ DO
KLAS WSTĘPNYCH

Tabela z terminami w PDF

Poniższa tabela jest zestawieniem orientacyjnym!

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i
oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego
oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
od 26 października 2020 r.
do 13 listopada 2020 r.
do godz. 15.00 *1
od 14 grudnia 2020 r.
do 17 grudnia 2020 r.
do godz. 15.00 *1
2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 11 maja 2020 r.
do 20 maja 2020 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
nie dotyczy *2 nie dotyczy *2
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

 

 

od 21 maja 2020 r.
do 25 maja 2020 r.
II termin*3:
od 15 czerwca 2020 r.
do 18 czerwca 2020 r.
od 28 lipca 2020 r.
do 29 lipca 2020 r.
nie dotyczy *2 nie dotyczy *2

*1 dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego;
*2 w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego, nie ma oddziałów,
w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej;
*3 dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie