Od Szkoły Otwartej do Mądrej Szkoły

Mądra Szkoła …
czyli od Szkoły Otwartej do …

Mądra Szkoła, to szkoła pomocna wszystkim uczniom w osiąganiu indywidualnego rozwoju pod względem intelektualnym, kulturalnym
i społecznym.

Mądra Szkoła jest, przede wszystkim, szkołą dla ucznia.

Proponowaną transformację od Szkoły Otwartej do Szkoły Mądrej rozpoczynamy od sposobu podejścia do procesu uczenia się w naszej Szkole i niedopuszczenia do stygmatyzowania Siódemki jako szkoły osiedlowej (w znaczeniu pejoratywnym).

W Mądrej Szkole niedopuszczalne jest bowiem naznaczanie uczniów ze względu na ich pochodzenie społeczne lub rodzinne.

W Mądrej Szkole, uczący, planując pracę dydaktyczną, nie szukają usprawiedliwienia w domach rodzinnych uczniów. W Mądrej Szkole znajomość domu ucznia jest niezbędna do stworzenia i modyfikowania planu pracy z dzieckiem oraz określenia poziomu stawianych mu wymagań.

W Mądrej Szkole wysokie wymagania stawiane są wszystkim uczniom, a proces wychowawczy jest spójny z procesem uczenia się.

Zmiana w sposobie myślenia (bardziej rozumiana jako niedopuszczenie do takiego myślenia) musi dotyczyć całego środowiska szkolnego – uczniów, rodziców i nauczycieli oraz mieszkańców Osiedla.

Mądrość Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu polega na umiejętności przewidywania i modelowaniu sprawdzonych rozwiązań.

W opracowanym systemie, zakładamy zwiększenie nacisku na dydaktykę.

Mądra Szkoła wychowuje w procesie uczenia się.

Mądra Szkoła uwypuklała nową rolę nauczycieli, buduje prestiż zawodu, a także mądrą odpowiedzialność uczących za efekty pracy uczniów.

Wizja Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7 jest Mądrą Szkołą , w której wartościuje się ucznia, proces uczenia się i środowisko szkolne.

Swoje bardzo dobre wyniki edukacyjne i wychowawcze Szkoła osiąga dzięki różnorodności środowiska, którego zmienność stara się przewidywać.

W Szkole panuje przyjazna atmosfera uczenia się, w której uczniowie i nauczyciele aktywnie realizują swoje zadania.

Wszyscy uczący się mają wysoką motywację i samoocenę, która pozwala im na realizowanie celów.

Nauczyciele wierzą w swoich podopiecznych, robią wszystko, aby kolejne etapy edukacji były dla nich świadomym krokiem ku przyszłości.

Nasi absolwenci mają wybór i potrafią dokonywać wyboru.

W Mądrej Szkole wszyscy się uczą i wszyscy są nauczani, a praca nauczyciela jest szanowana, ale i oceniana przez pryzmat osiągnięć uczniów.

W naszej Szkole kładziemy nacisk na dydaktykę, z którą proces wychowawczy stanowi nierozerwalną całość.

Akcent i promocja Szkoły są budowane wokół procesu uczenia się.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu