Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

 • klas terapeutycznych (aktualnie nie dotyczy SP7);
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych:
  • korekcyjno-kompensacyjnych;
  • logopedycznych;
  • rozwijających kompetencje emocjonalno—społeczne;
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • asystentury;
 • pomocy nauczyciela;
 • nauczyciela współorganizującego kształcenie;
 • zajęć grupy słuchowej dla uczniów klas I.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia są organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się są wsparciem dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmują pomocą uczniów mających trudności w nauce,                w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspomagają uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zajęcia logopedyczne są kierowane do uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne są organizowane dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym wspierają uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające                        w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie     z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia  i kariery zawodowej są organizowane w celu wspomagania odpowiednio uczniów                       w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Asystentura organizowana w czasie zajęć dydaktycznych. Uczniowie potrzebujący wsparcia korzystają z obecności drugiego nauczyciela obecnego na wybranych zajęciach dydaktycznych. Dzięki takiej formie pomocy uczniowie nie są obciążeni dodatkowymi godzinami pracy poza zajęciami edukacyjnymi.

Pomoc nauczyciela jest organizowana dla uczniów potrzebujących wsparcia w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych.
Do zadań pomocy nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie jest zatrudniony w oddziałach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, niedostosowaniem społecznym, zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz w przypadku innych niepełnosprawności.

Zajęcia grupy słuchowej usprawniające percepcję słuchową.
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.
Zajęcia polegają na ćwiczeniu:
– umiejętności rozpoznawania i różnicowania dźwięków;
– analizy i syntezy słuchowej;
– pamięci słuchowej.
Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem.

<<< Powrót

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast