Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jest to obszar pracy psychologa, pedagoga bezpośrednio związany z pracą z drugim człowiekiem, którego zdrowie jest nadrzędnym celem każdego procesu pomagania. Profesjonalna pomoc odbywa się w oparciu o uzgodniony kontrakt zawierający jasno sformułowane cele oraz warunki udzielania i otrzymywania pomocy.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie jest rozwiązanie problemu, lecz wsparcie, edukowanie i ulga w cierpieniu oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

Cele pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
 • stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Kiedy korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

Jeśli zauważymy:

 • niepokojące zachowanie dziecka;
 • trudności w nauce;
 • zakłócenia w relacjach z rówieśnikami;
 • kłopoty osobiste;
 • stres;
 • niezdecydowanie związane z wyborem przyszłej szkoły.

<<< Powrót

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu