Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach szóstych

Dla uczniów klas szóstych przygotowane zostały zajęcia wspomagające zrozumienie matematyki. Ich celem jest utrwalenie wiadomości i umiejętności omawianych na lekcjach, poprawa swoich dotychczasowych wyników, a przede wszystkim wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kompetencji matematycznych.
Zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie korzystają z kart pracy, wybrane problemy rozwiązują w sposób twórczy, korzystają także z gier i zabaw zamieszczonych na portalach edukacyjnych.
Naszym celem długoterminowym jest rozwijanie sprawności rachunkowej, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań oraz wyrabianie nawyku systematycznej pracy.

Dorota Mickiewicz