Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (kuratoryjny)

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 14.10.2020r
 • Cele:1. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
  2. pobudzanie twórczego myślenia,
  3. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  4. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do
  wykonywania zawodu,
  5. wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu
 • Czas: trzy etapy – szkolny 04.11.2020, rejonowy 14.01.2021 i wojewódzki 09.03.2021.
 • Opiekun w szkole: Anna Snopek

Regulamin