Rekrutacja do klas pierwszych

W związku z kilkoma wolnymi miejscami w przyszłorocznych klasach pierwszych informujemy, że wnioski w naborze uzupełniającym można składać do 23 czerwca 2017 (piątek) w sekretariacie szkoły.
27 czerwca o godz. 12:00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 28 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. – czas na złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej innej niż obwodowa.
4 lipca 2017 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej.