Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

W tym miejscu będziemy zamieszczali aktualne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019


 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego
 2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

 


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 65/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z z dnia 25 stycznia 2018r. (Zobacz zarządzenie), ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Załącznik nr 2).

Poniżej wyciąg* z załącznika nr 2:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (a): od 19 marca do 30 marca;
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym (b): od 14 maja do 18 maja.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe:
  • (a): od 26 marca do 28 marca;
  • (b): 16 maja.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:
  • (a): 29 marca, godzina 12.00
  • (b): 17 maja, godzina 12.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • (a): 10 kwietnia, godzina 12.00
  • (b): 22 maja godzina 12.00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  • (a): od 10 kwietnia do 12 kwietnia
  • (b): od 22 maja do 24 maja
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  • (a): 13 kwietnia, godzina 12.00
  • (b): 28 maja, godzina 12.00

 


Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Na podstawie Uchwały nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. (Zobacz uchwałę), określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zobacz obwód Siódemki.

Poniżej wyciąg* z kryteriów dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły.

 1. zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 60 pkt;
 2. uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – 15 pkt;
 3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa – 30 pkt;
 4. oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 80 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt;
 7. rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 30 pkt.

*prosimy potraktować informacje podane w wyciągu jako orientacyjne. Podstawą prawną są rozporządzenia i uchwały obowiązujące na terenie Miasta Poznania.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast